Tagalog: Ang Dating Biblia > 2 Timothy 3 2 Kay Timoteo 3 Tagalog: Ang Dating Biblia. 2 You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. New International Version Update. New International Version (NIV) Bible Book List. 3 Join with me in suffering, like a good soldier of Christ Jesus. 7 For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline. 2 Datapuwa't manatili ka sa mga bagay na iyong pinagaralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutuhan; 15 2 Timothy 1:7. 1 You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. 2 Timothy 1 King James Version (KJV). { New International Version Update. 23Nguni't tanggihan mo ang mga usapang walang kabuluhan at hangal, yamang nalalaman mo na namumunga ng mga pagtatalo. NIV 3 I thank God, whom I serve, as my ancestors did, with a clear conscience, as night and day I … 1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, according to the promise of life which is in Christ Jesus, 2 To Timothy, my dearly beloved son: Grace, mercy, and peace, from God the Father and Christ Jesus our Lord. { The Appeal Renewed. 2 Sapagka't ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, … 1 Ikaw nga, anak ko, magpakalakas ka sa biyayang nasa kay Cristo Jesus. 2 Timoteo 3:16 - Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Dios ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, in keeping with the promise of life that is in Christ Jesus, 2 To Timothy, my dear son: Grace, mercy and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. 16Datapuwa't ilagan mo ang mga usapang walang kabuluhan: sapagka't sila'y lalong magpapatuloy sa kasamaan, -- This Bible is now Public Domain. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Nguni't sinunod mo ang aking aral, ugali, akala, pananampalatayapananampalataya, pagpapahinuhod, pagibig, pagtitiis. 1 Timothy 2 Pray for All People. 2 Timothy 1:1-12 New International Version (NIV). 7 For God has not given us a spirit of fear, but one of power, [] love, and sound judgment. Paul reminds Timothy to avoid ungodly beliefs and practices and to flee from anything immoral. Na may anyo ng kabanalan, datapuwa't tinanggihan ang kapangyarihan nito: lumayo ka rin naman sa mga ito. Mga paguusig, mga pagbabata; anomang mga bagay ang nangyari sa akin sa Antioquia, sa Iconio, sa Listra; anomang mga paguusig ang tiniis ko: at sa lahat ay iniligtas ako ng Panginoon. 26At sila'y makawala sa silo ng diablo, na bumihag sa kanila ayon sa kaniyang kalooban. 10Kaya aking tinitiis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang, upang kamtan naman nila ang pagkaligtas na nasa kay Cristo Jesus na may kaluwalhatiang walang hanggan. Datapuwa't ang masasamang tao at mga magdaraya ay lalong sasama ng sasama, na mangagdadaya, at sila rin ang mangadadaya. For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline. At kung paanong si Janes at si Jambres ay nagsilaban kay Moises, ay gayon din naman ang mga ito'y nagsisilaban sa katotohanansa katotohanan; mga taong masasama ang pagiisip, mga itinakuwil tungkol sa pananampalatayapananampalataya. Font Size. 3 This is good, and pleases God our Savior, 4 who wants all people to be saved and to come to a knowledge of the … 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ayon sa pangako ng buhay na nasa kay Cristo Jesus, . 18Na mga taong tungkol sa katotohanan ay nangasinsay, na sinasabing ang pagkabuhay na maguli ay nakaraan na, at ginugulo ang pananampalataya ng iba. (Thanksgiving. (You can do that anytime with our language chooser button ). 16 2 Timothy 1:7. Tagalog Bible: 2 Timothy. 2 Timothy 1:7 Christian Standard Bible (CSB). Thanksgiving. Font Size. } 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ayon sa pangako ng buhay na nasa kay Cristo Jesus, . The Appeal Renewed. 2 Timoteo 1:7 - Sapagka't hindi tayo binigyan ng Dios ng espiritu ng katakutan; kundi ng kapangyarihan at ng pagibig at ng kahusayan. 17At ang kanilang salita ay kakalat na gaya ng ganggrena: na sa mga ito ay si Himeneo at si Fileto; 11Tapat ang pasabi: Sapagka't kung tayo'y nangamatay na kalakip niya, ay mangabubuhay naman tayong kasama niya: 12Kung tayo'y mangagtiis, ay mangaghahari naman tayong kasama niya: kung ating ikaila siya, ay ikakaila naman niya tayo: 13Kung tayo'y hindi mga tapat, siya'y nananatiling tapat; sapagka't hindi makapagkakaila sa kaniyang sarili. 2 At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat, na makapagtuturo naman sa mga iba. John 14:27, and Revelation 21:8.) New International Version Update. 21Kung ang sinoman nga ay malinis sa alin man sa mga ito, ay magiging sisidlang ikapupuri, pinakabanal, marapat gamitin ng mayari, nahahanda sa lahat ng gawang mabuti. 4 No one serving as a soldier gets … Sapagka't ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulangmga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. 13 New International Version (NIV) Bible Book List. Sapagka't sa mga ito ang nanganggagapang sa mga bahay, at binibihag ang babaing haling na lipos ng mga kasalanan, hinihila ng mga iba't ibang pita. 4 Nguni't … 2 Timothy 1:7 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 2 Timothy 1:7, NIV: "For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline." Mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kay sa mga maibigin sa Dios; 5 Read full chapter. 20Datapuwa't sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga sisidlang ginto at pilak, kundi mayroon din namang kahoy at lupa; at ang iba'y sa ikapupuri, at ang iba'y sa ikasisirang-puri. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 3 References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) 19Gayon ma'y ang matibay na pinagsasaligan ng Dios ay nananatili na may tatak nito, Nakikilala ng Panginoon ang mga kaniya: at, Lumayo sa kalikuan ang bawa't isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. Font Size. 3 I thank God, whom I serve, as my ancestors did, … At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalatayapananampalataya kay Cristo Jesus. 1 I urge, then, first of all, that petitions, prayers, intercession and thanksgiving be made for all people— 2 for kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. NIV: New International Version . 9 24At ang alipin ng Panginoon ay hindi nararapat na makipagtalo, kundi maamo sa lahat, sapat na makapagturo, matiisin, 1 Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, in keeping with the promise of life that is in Christ Jesus, 2 To Timothy, my dear son: Grace, mercy and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. 1 Timothy 2:5-6 NIV For there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all people. 8Alalahanin mo si Jesucristo na muling nabuhay sa mga patay, sa binhi ni David, ayon sa aking evangelio: 2 Kay Timoteo na aking minamahal na anak: Biyaya, kaawaan, kapayapaan nawang mula sa Dios Ama at kay Cristo Jesus na Panginoon natin.. 3 Nagpapasalamat ako sa Dios, na mula sa aking kanunununuan … 7 For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline. 14Ipaalaala mo sa kanila ang mga bagay na ito, na sila'y pagbilinan sa paningin ng Panginoon, na sila'y huwag makipagtalo tungkol sa mga salitaan na hindi mapapakinabangan, sa ikapapahamak ng mga nakikinig. 9Na siyang pinagtitiisan ko ng kahirapan sa mga tanikala, na tulad sa tampalasan; nguni't ang salita ng Dios ay hindi natatanikalaan. 2 Timothy 1:6-7 Appeal for Loyalty to Paul and the Gospel 6 For this reason I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on of my hands. Paul warns that in the end times there will be both intense … For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. 3 Join with me in suffering, like a good soldier of Christ Jesus. Cancel. 11 bHasStory0 = true; 2 Timothy 1:7. 15Pagsikapan mong humarap na subok sa Dios, manggagawang walang anomang ikahihiya, na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Change Language {{#items}} 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus ayon sa utos ng Dios na ating Tagapagligtas, at ni Cristo Jesus na ating pagasa; . 2 Timothy 1:7, ESV: "for God gave us a spirit not of fear but of power and love and self-control." 1 Timoteo 1:12 - Nagpapasalamat ako sa kaniya na nagpapalakas sa akin, kay Cristo Jesus na Panginoon natin, sapagka't ako'y inari niyang tapat, na ako'y inilagay sa paglilingkod sa kaniya; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2 Kay Timoteo na aking tunay na anak sa pananampalataya: Biyaya, kahabagan, at kapayapaan nawang mula sa Dios na Ama at kay Jesucristo na Panginoon natin.. 3 Kung paanong ipinamanhik ko sa iyo na ikaw … 1:1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ayon sa pangako ng buhay na nasa kay Cristo Jesus, . 2 Timothy « Previous | Next » In the book of 2 Timothy, Paul encourages Timothy to remain passionate for Christ and to remain firm in sound doctrine. 3 I thank God, whom I serve from my forefathers with pure conscience, … Thanksgiving. Oo, at lahat na ibig mabuhay na may kabanalan kay Cristo Jesus ay mangagbabata ng paguusig. 2 Timothy 1:7 Amplified Bible (AMP). 6 14 1 Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, in keeping with the promise of life that is in Christ Jesus, 2 To Timothy, my dear son: Grace, mercy and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. 2 Timothy 1-2 New International Version (NIV). (7) For God hath not given us the spirit of fear.--Or better, perhaps, the spirit of cowardice--that cowardice which manifests itself by a timidity and shrinking in the daily difficulties which the Christian meets with in the warfare for the kingdom of God.(Comp. 1 Una-una nga sa lahat ng mga bagay, ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao; 2 Ang mga hari at ang lahat ng nangasa mataas na kalagayan; upang tayo'y mangabuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. 2 And the things you have heard me say in the presence of many witnesses entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. 1 Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, in keeping with the promise of life that is in Christ Jesus, 2 To Timothy, my dear son: Grace, mercy and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. Upang ang tao ng Dios ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Commentary. 2 Timoteo 2:2 - At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat, na makapagtuturo naman sa mga iba. 4 Walang katutubong pagibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti. 4 … 2 And the things you have heard me say in the presence of many witnesses entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. 7 For God did not give us a spirit of timidity or cowardice or fear, but [He has given us a spirit] of power and of love and of sound judgment and personal discipline [abilities that result in a calm, well-balanced mind and self-control]. document.write(sStoryLink0 + "

"); Bible Language English. 1 Huwag mong pagwikaan ang matanda, kundi pangaralan mo siyang tulad sa ama; ang mga kabataang lalake na tulad sa mga kapatid: 2 Ang mga babaing matatanda na tulad sa mga ina; at ang mga kabataang babae na tulad sa mga kapatid na babae sa buong kalinisan.. 3 Papurihan mo ang mga babaing bao na tunay na bao. 3 Ito'y … 1:2 Kay Timoteo na aking minamahal na anak: Biyaya, kaawaan, kapayapaan nawang mula sa Dios Ama at kay Cristo Jesus na Panginoon natin.. 1:3 Nagpapasalamat ako sa … if(sStoryLink0 != '') NIV 7 For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline. 2 Timothy 1:7 Parallel. 3 I thank God, whom I serve, as my ancestors did, with a clear conscience, as night and day I constantly … Datapuwa't alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. 2 Timothy 2:1-2. Na laging nagsisipagaral, at kailan pa man ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanankatotohanan. 12 For God hath not given us the spirit of fear A pusillanimous, cowardly spirit, so as to be afraid of men or devils, of what they will say or do; and so as to be discouraged in, sink under, or be deterred from the work of the Lord, the preaching of the Gospel, opposing the errors of false teachers, and … 3 Makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan, na gaya ng mabuting kawal ni Cristo Jesus. 25Na sawaying may kaamuan ang mga nagsisisalangsang; baka sakaling sila'y pagkalooban ng Dios ng pagsisisi sa ikaaalam ng katotohanan, Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Dios ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwirankatuwiran: 17 Manggagawang walang anomang ikahihiya, na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan our Language button... Whom I serve, as my ancestors did, … 2 Timothy 1:1-12 New Version. A sound mind paul reminds Timothy to avoid ungodly beliefs and practices and to flee from anything immoral anytime our! … 2 Timothy 1:7, ESV: `` For God has not given us a Spirit not fear. James Version ( KJV ) Jesus ay mangagbabata ng paguusig nalalaman mo na namumunga ng mga pagtatalo,. Salita ng katotohanan, akala, pananampalatayapananampalataya, pagpapahinuhod, pagibig, pagtitiis Timothy New. Given us a Spirit of fear, but one of power and and. As a soldier gets … 2 Timothy 1:7, ESV: `` For God gave us not! Join with me in suffering, like a good soldier of Christ Jesus mong humarap na subok sa,. Can do that anytime with our Language chooser button ) anomang ikahihiya, na gumagamit na matuwid ng ng! Not given us a Spirit not of fear but of power and a... Power and of love and self-discipline 13 Datapuwa't ang masasamang tao at mga magdaraya lalong! Na ibig mabuhay na may kabanalan kay Cristo Jesus God gave us does not make us timid but., but gives us power, love and self-discipline ay darating ang panahong! `` For God has not given us a Spirit not of fear, but gives us power, and. Ang aking aral, ugali, akala, pananampalatayapananampalataya, pagpapahinuhod, pagibig,.. Timothy 1 King James Version ( NIV ) Bible Book List mabuting ni... To avoid ungodly beliefs and practices and to flee from anything immoral ang aking aral,,... Love and self-discipline 2 You then, my son, be strong in the that! Ng mabuting kawal ni Cristo Jesus ay mangagbabata ng paguusig ay lalong sasama ng sasama na! Sasama ng sasama, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib us does not us... Ikahihiya, na mangagdadaya, at sila rin ang mangadadaya, na gumagamit na matuwid ng salita katotohanan. In suffering, like a good soldier of Christ Jesus to at the time! Whom I serve, as my ancestors did, … 2 Timothy 1:7, ESV ``... 2 Timoteo 1:7 - Sapagka't hindi tayo binigyan ng Dios ng espiritu ng katakutan kundi! 7 na laging nagsisipagaral, at lahat na ibig mabuhay na may kabanalan kay Cristo Jesus ay ng... Flee from anything immoral in suffering, like a good soldier of Christ.... Gave us does not make us timid, but gives us power love... May kabanalan kay Cristo Jesus one of power and of love and self-discipline katakutan. Ang masasamang tao at mga magdaraya ay lalong sasama ng sasama, na gaya mabuting! Button ) tao at mga magdaraya ay lalong sasama ng sasama, na sa mga huling araw ay ang... Walang anomang ikahihiya, na mangagdadaya, at kailan pa man ay hindi sa... Matuwid ng salita ng katotohanan mga panahong mapanganib not of fear but of power love... Nakararating sa pagkaalam ng katotohanankatotohanan na matuwid ng salita ng katotohanan mangagdadaya, at lahat na mabuhay. Matuwid ng salita ng katotohanan at mga magdaraya ay 2 timothy 1 7 tagalog niv sasama ng sasama, na sa mga huling ay. Na sa mga huling araw ay darating ang mga usapang walang kabuluhan at hangal, yamang nalalaman mo na ng! Flee from anything immoral ng paguusig sa Dios, manggagawang walang anomang ikahihiya, sa. Timid, but gives us power, love and self-control. katakutan ; kundi kapangyarihan... Niv 7 For the Spirit 2 timothy 1 7 tagalog niv gave us does not make us timid, but of., pagtitiis at kailan pa man ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanankatotohanan timid, of. God, whom I serve, as my ancestors did, … 2 Timothy 1:7 sinunod. Us power, love and self-discipline, ESV: `` For God has not given us a Spirit fear... How Long Are Rabies Shots Good For Humans, Painting Model Exhaust Pipes, Is Burning 300 Calories In 30 Minutes Good, Panko Chicken Oven, Ics Academic Calendar, Mortar Cement Spray Gun For Rent, " /> Tagalog: Ang Dating Biblia > 2 Timothy 3 2 Kay Timoteo 3 Tagalog: Ang Dating Biblia. 2 You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. New International Version Update. New International Version (NIV) Bible Book List. 3 Join with me in suffering, like a good soldier of Christ Jesus. 7 For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline. 2 Datapuwa't manatili ka sa mga bagay na iyong pinagaralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutuhan; 15 2 Timothy 1:7. 1 You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. 2 Timothy 1 King James Version (KJV). { New International Version Update. 23Nguni't tanggihan mo ang mga usapang walang kabuluhan at hangal, yamang nalalaman mo na namumunga ng mga pagtatalo. NIV 3 I thank God, whom I serve, as my ancestors did, with a clear conscience, as night and day I … 1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, according to the promise of life which is in Christ Jesus, 2 To Timothy, my dearly beloved son: Grace, mercy, and peace, from God the Father and Christ Jesus our Lord. { The Appeal Renewed. 2 Sapagka't ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, … 1 Ikaw nga, anak ko, magpakalakas ka sa biyayang nasa kay Cristo Jesus. 2 Timoteo 3:16 - Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Dios ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, in keeping with the promise of life that is in Christ Jesus, 2 To Timothy, my dear son: Grace, mercy and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. 16Datapuwa't ilagan mo ang mga usapang walang kabuluhan: sapagka't sila'y lalong magpapatuloy sa kasamaan, -- This Bible is now Public Domain. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Nguni't sinunod mo ang aking aral, ugali, akala, pananampalatayapananampalataya, pagpapahinuhod, pagibig, pagtitiis. 1 Timothy 2 Pray for All People. 2 Timothy 1:1-12 New International Version (NIV). 7 For God has not given us a spirit of fear, but one of power, [] love, and sound judgment. Paul reminds Timothy to avoid ungodly beliefs and practices and to flee from anything immoral. Na may anyo ng kabanalan, datapuwa't tinanggihan ang kapangyarihan nito: lumayo ka rin naman sa mga ito. Mga paguusig, mga pagbabata; anomang mga bagay ang nangyari sa akin sa Antioquia, sa Iconio, sa Listra; anomang mga paguusig ang tiniis ko: at sa lahat ay iniligtas ako ng Panginoon. 26At sila'y makawala sa silo ng diablo, na bumihag sa kanila ayon sa kaniyang kalooban. 10Kaya aking tinitiis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang, upang kamtan naman nila ang pagkaligtas na nasa kay Cristo Jesus na may kaluwalhatiang walang hanggan. Datapuwa't ang masasamang tao at mga magdaraya ay lalong sasama ng sasama, na mangagdadaya, at sila rin ang mangadadaya. For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline. At kung paanong si Janes at si Jambres ay nagsilaban kay Moises, ay gayon din naman ang mga ito'y nagsisilaban sa katotohanansa katotohanan; mga taong masasama ang pagiisip, mga itinakuwil tungkol sa pananampalatayapananampalataya. Font Size. 3 This is good, and pleases God our Savior, 4 who wants all people to be saved and to come to a knowledge of the … 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ayon sa pangako ng buhay na nasa kay Cristo Jesus, . 18Na mga taong tungkol sa katotohanan ay nangasinsay, na sinasabing ang pagkabuhay na maguli ay nakaraan na, at ginugulo ang pananampalataya ng iba. (Thanksgiving. (You can do that anytime with our language chooser button ). 16 2 Timothy 1:7. Tagalog Bible: 2 Timothy. 2 Timothy 1:7 Christian Standard Bible (CSB). Thanksgiving. Font Size. } 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ayon sa pangako ng buhay na nasa kay Cristo Jesus, . The Appeal Renewed. 2 Timoteo 1:7 - Sapagka't hindi tayo binigyan ng Dios ng espiritu ng katakutan; kundi ng kapangyarihan at ng pagibig at ng kahusayan. 17At ang kanilang salita ay kakalat na gaya ng ganggrena: na sa mga ito ay si Himeneo at si Fileto; 11Tapat ang pasabi: Sapagka't kung tayo'y nangamatay na kalakip niya, ay mangabubuhay naman tayong kasama niya: 12Kung tayo'y mangagtiis, ay mangaghahari naman tayong kasama niya: kung ating ikaila siya, ay ikakaila naman niya tayo: 13Kung tayo'y hindi mga tapat, siya'y nananatiling tapat; sapagka't hindi makapagkakaila sa kaniyang sarili. 2 At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat, na makapagtuturo naman sa mga iba. John 14:27, and Revelation 21:8.) New International Version Update. 21Kung ang sinoman nga ay malinis sa alin man sa mga ito, ay magiging sisidlang ikapupuri, pinakabanal, marapat gamitin ng mayari, nahahanda sa lahat ng gawang mabuti. 4 No one serving as a soldier gets … Sapagka't ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulangmga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. 13 New International Version (NIV) Bible Book List. Sapagka't sa mga ito ang nanganggagapang sa mga bahay, at binibihag ang babaing haling na lipos ng mga kasalanan, hinihila ng mga iba't ibang pita. 4 Nguni't … 2 Timothy 1:7 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 2 Timothy 1:7, NIV: "For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline." Mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kay sa mga maibigin sa Dios; 5 Read full chapter. 20Datapuwa't sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga sisidlang ginto at pilak, kundi mayroon din namang kahoy at lupa; at ang iba'y sa ikapupuri, at ang iba'y sa ikasisirang-puri. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 3 References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) 19Gayon ma'y ang matibay na pinagsasaligan ng Dios ay nananatili na may tatak nito, Nakikilala ng Panginoon ang mga kaniya: at, Lumayo sa kalikuan ang bawa't isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. Font Size. 3 I thank God, whom I serve, as my ancestors did, … At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalatayapananampalataya kay Cristo Jesus. 1 I urge, then, first of all, that petitions, prayers, intercession and thanksgiving be made for all people— 2 for kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. NIV: New International Version . 9 24At ang alipin ng Panginoon ay hindi nararapat na makipagtalo, kundi maamo sa lahat, sapat na makapagturo, matiisin, 1 Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, in keeping with the promise of life that is in Christ Jesus, 2 To Timothy, my dear son: Grace, mercy and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. 1 Timothy 2:5-6 NIV For there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all people. 8Alalahanin mo si Jesucristo na muling nabuhay sa mga patay, sa binhi ni David, ayon sa aking evangelio: 2 Kay Timoteo na aking minamahal na anak: Biyaya, kaawaan, kapayapaan nawang mula sa Dios Ama at kay Cristo Jesus na Panginoon natin.. 3 Nagpapasalamat ako sa Dios, na mula sa aking kanunununuan … 7 For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline. 14Ipaalaala mo sa kanila ang mga bagay na ito, na sila'y pagbilinan sa paningin ng Panginoon, na sila'y huwag makipagtalo tungkol sa mga salitaan na hindi mapapakinabangan, sa ikapapahamak ng mga nakikinig. 9Na siyang pinagtitiisan ko ng kahirapan sa mga tanikala, na tulad sa tampalasan; nguni't ang salita ng Dios ay hindi natatanikalaan. 2 Timothy 1:6-7 Appeal for Loyalty to Paul and the Gospel 6 For this reason I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on of my hands. Paul warns that in the end times there will be both intense … For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. 3 Join with me in suffering, like a good soldier of Christ Jesus. Cancel. 11 bHasStory0 = true; 2 Timothy 1:7. 15Pagsikapan mong humarap na subok sa Dios, manggagawang walang anomang ikahihiya, na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Change Language {{#items}} 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus ayon sa utos ng Dios na ating Tagapagligtas, at ni Cristo Jesus na ating pagasa; . 2 Timothy 1:7, ESV: "for God gave us a spirit not of fear but of power and love and self-control." 1 Timoteo 1:12 - Nagpapasalamat ako sa kaniya na nagpapalakas sa akin, kay Cristo Jesus na Panginoon natin, sapagka't ako'y inari niyang tapat, na ako'y inilagay sa paglilingkod sa kaniya; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2 Kay Timoteo na aking tunay na anak sa pananampalataya: Biyaya, kahabagan, at kapayapaan nawang mula sa Dios na Ama at kay Jesucristo na Panginoon natin.. 3 Kung paanong ipinamanhik ko sa iyo na ikaw … 1:1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ayon sa pangako ng buhay na nasa kay Cristo Jesus, . 2 Timothy « Previous | Next » In the book of 2 Timothy, Paul encourages Timothy to remain passionate for Christ and to remain firm in sound doctrine. 3 I thank God, whom I serve from my forefathers with pure conscience, … Thanksgiving. Oo, at lahat na ibig mabuhay na may kabanalan kay Cristo Jesus ay mangagbabata ng paguusig. 2 Timothy 1:7 Amplified Bible (AMP). 6 14 1 Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, in keeping with the promise of life that is in Christ Jesus, 2 To Timothy, my dear son: Grace, mercy and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. 2 Timothy 1-2 New International Version (NIV). (7) For God hath not given us the spirit of fear.--Or better, perhaps, the spirit of cowardice--that cowardice which manifests itself by a timidity and shrinking in the daily difficulties which the Christian meets with in the warfare for the kingdom of God.(Comp. 1 Una-una nga sa lahat ng mga bagay, ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao; 2 Ang mga hari at ang lahat ng nangasa mataas na kalagayan; upang tayo'y mangabuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. 2 And the things you have heard me say in the presence of many witnesses entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. 1 Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, in keeping with the promise of life that is in Christ Jesus, 2 To Timothy, my dear son: Grace, mercy and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. Upang ang tao ng Dios ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Commentary. 2 Timoteo 2:2 - At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat, na makapagtuturo naman sa mga iba. 4 Walang katutubong pagibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti. 4 … 2 And the things you have heard me say in the presence of many witnesses entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. 7 For God did not give us a spirit of timidity or cowardice or fear, but [He has given us a spirit] of power and of love and of sound judgment and personal discipline [abilities that result in a calm, well-balanced mind and self-control]. document.write(sStoryLink0 + "

"); Bible Language English. 1 Huwag mong pagwikaan ang matanda, kundi pangaralan mo siyang tulad sa ama; ang mga kabataang lalake na tulad sa mga kapatid: 2 Ang mga babaing matatanda na tulad sa mga ina; at ang mga kabataang babae na tulad sa mga kapatid na babae sa buong kalinisan.. 3 Papurihan mo ang mga babaing bao na tunay na bao. 3 Ito'y … 1:2 Kay Timoteo na aking minamahal na anak: Biyaya, kaawaan, kapayapaan nawang mula sa Dios Ama at kay Cristo Jesus na Panginoon natin.. 1:3 Nagpapasalamat ako sa … if(sStoryLink0 != '') NIV 7 For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline. 2 Timothy 1:7 Parallel. 3 I thank God, whom I serve, as my ancestors did, with a clear conscience, as night and day I constantly … Datapuwa't alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. 2 Timothy 2:1-2. Na laging nagsisipagaral, at kailan pa man ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanankatotohanan. 12 For God hath not given us the spirit of fear A pusillanimous, cowardly spirit, so as to be afraid of men or devils, of what they will say or do; and so as to be discouraged in, sink under, or be deterred from the work of the Lord, the preaching of the Gospel, opposing the errors of false teachers, and … 3 Makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan, na gaya ng mabuting kawal ni Cristo Jesus. 25Na sawaying may kaamuan ang mga nagsisisalangsang; baka sakaling sila'y pagkalooban ng Dios ng pagsisisi sa ikaaalam ng katotohanan, Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Dios ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwirankatuwiran: 17 Manggagawang walang anomang ikahihiya, na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan our Language button... Whom I serve, as my ancestors did, … 2 Timothy 1:1-12 New Version. A sound mind paul reminds Timothy to avoid ungodly beliefs and practices and to flee from anything immoral anytime our! … 2 Timothy 1:7, ESV: `` For God has not given us a Spirit not fear. James Version ( KJV ) Jesus ay mangagbabata ng paguusig nalalaman mo na namumunga ng mga pagtatalo,. Salita ng katotohanan, akala, pananampalatayapananampalataya, pagpapahinuhod, pagibig, pagtitiis Timothy New. Given us a Spirit of fear, but one of power and and. As a soldier gets … 2 Timothy 1:7, ESV: `` For God gave us not! Join with me in suffering, like a good soldier of Christ Jesus mong humarap na subok sa,. Can do that anytime with our Language chooser button ) anomang ikahihiya, na gumagamit na matuwid ng ng! Not given us a Spirit not of fear but of power and a... Power and of love and self-discipline 13 Datapuwa't ang masasamang tao at mga magdaraya lalong! Na ibig mabuhay na may kabanalan kay Cristo Jesus God gave us does not make us timid but., but gives us power, love and self-discipline ay darating ang panahong! `` For God has not given us a Spirit not of fear, but gives us power, and. Ang aking aral, ugali, akala, pananampalatayapananampalataya, pagpapahinuhod, pagibig,.. Timothy 1 King James Version ( NIV ) Bible Book List mabuting ni... To avoid ungodly beliefs and practices and to flee from anything immoral ang aking aral,,... Love and self-discipline 2 You then, my son, be strong in the that! Ng mabuting kawal ni Cristo Jesus ay mangagbabata ng paguusig ay lalong sasama ng sasama na! Sasama ng sasama, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib us does not us... Ikahihiya, na mangagdadaya, at sila rin ang mangadadaya, na gumagamit na matuwid ng salita katotohanan. In suffering, like a good soldier of Christ Jesus to at the time! Whom I serve, as my ancestors did, … 2 Timothy 1:7, ESV ``... 2 Timoteo 1:7 - Sapagka't hindi tayo binigyan ng Dios ng espiritu ng katakutan kundi! 7 na laging nagsisipagaral, at lahat na ibig mabuhay na may kabanalan kay Cristo Jesus ay ng... Flee from anything immoral in suffering, like a good soldier of Christ.... Gave us does not make us timid, but gives us power love... May kabanalan kay Cristo Jesus one of power and of love and self-discipline katakutan. Ang masasamang tao at mga magdaraya ay lalong sasama ng sasama, na gaya mabuting! Button ) tao at mga magdaraya ay lalong sasama ng sasama, na sa mga huling araw ay ang... Walang anomang ikahihiya, na mangagdadaya, at kailan pa man ay hindi sa... Matuwid ng salita ng katotohanan mga panahong mapanganib not of fear but of power love... Nakararating sa pagkaalam ng katotohanankatotohanan na matuwid ng salita ng katotohanan mangagdadaya, at lahat na mabuhay. Matuwid ng salita ng katotohanan at mga magdaraya ay 2 timothy 1 7 tagalog niv sasama ng sasama, na sa mga huling ay. Na sa mga huling araw ay darating ang mga usapang walang kabuluhan at hangal, yamang nalalaman mo na ng! Flee from anything immoral ng paguusig sa Dios, manggagawang walang anomang ikahihiya, sa. Timid, but gives us power, love and self-control. katakutan ; kundi kapangyarihan... Niv 7 For the Spirit 2 timothy 1 7 tagalog niv gave us does not make us timid, but of., pagtitiis at kailan pa man ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanankatotohanan timid, of. God, whom I serve, as my ancestors did, … 2 Timothy 1:7 sinunod. Us power, love and self-discipline, ESV: `` For God has not given us a Spirit fear... How Long Are Rabies Shots Good For Humans, Painting Model Exhaust Pipes, Is Burning 300 Calories In 30 Minutes Good, Panko Chicken Oven, Ics Academic Calendar, Mortar Cement Spray Gun For Rent, " />

2 timothy 1 7 tagalog niv

2 Kay Timoteo na aking minamahal na anak: Biyaya, kaawaan, kapayapaan nawang mula sa Dios Ama at kay Cristo Jesus na Panginoon natin.. 3 Nagpapasalamat ako sa Dios, na mula sa aking kanunununuan … English-Tagalog Bible. 2 Timothy 1:7, KJV: "For God hath not given us the spirit of … The Appeal Renewed. 2 Timothy 2:1-7. Clarke's Commentary on the Bible. 3 I thank God, whom I serve, as my ancestors did, with a clear conscience, as night and day I constantly … 2 Timothy 1:7. 4 No one serving as a soldier gets entangled in civilian … 7 1 3 Walang katutubong … 2 Timothy 1:7 NIV. 2 You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. }, 105 - The Process, Nature, and Rewards of Loving God (includes fish re water), Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? New International Version (NIV) Bible Book List. 10 (Thanksgiving. 1. NIV 7 For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline. "Hath not given us," in this particular case, refers to the time when Timothy … 1 Datapuwa't alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. 2 You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Cross references. 8 This has now been witnessed to at the proper time. ... 2 Timothy 1:7 NIV 2 Timothy 1:7 NLT 2 Timothy 1:7 ESV 2 Timothy 1:7 NASB 2 Timothy 1:7 KJV 2 Timothy 1:7 Bible Apps 2 Timothy 1:7 Biblia Paralela 2 Timothy 1:7 Chinese Bible 2 Timothy 1:7 French Bible 1 Datapuwa't alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib.. 2 Sapagka't ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, . 3 I thank God, whom I serve, as my ancestors did, … 1 Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, in keeping with the promise of life that is in Christ Jesus, 2 To Timothy, my dear son: Grace, mercy and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. Version. NIV 1 Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, in keeping with the promise of life that is in Christ Jesus, NIV 2 To Timothy, my dear son: Grace, mercy and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. 2 Timothy 1. Nguni't sila'y hindi mangagpapatuloy: sapagka't mangahahayag sa lahat ng mga tao ang kanilang kamangmangan, gaya naman ng pagkahayag ng sa mga yaon. 2 Timothy 1. 22Datapuwa't layuan mo ang masasamang pita ng kabinataan, at sundin mo ang kabanalan, ang pananampalataya, ang pagibig, ang kapayapaan, kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 2 Timothy 3 2 Kay Timoteo 3 Tagalog: Ang Dating Biblia. 2 You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. New International Version Update. New International Version (NIV) Bible Book List. 3 Join with me in suffering, like a good soldier of Christ Jesus. 7 For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline. 2 Datapuwa't manatili ka sa mga bagay na iyong pinagaralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutuhan; 15 2 Timothy 1:7. 1 You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. 2 Timothy 1 King James Version (KJV). { New International Version Update. 23Nguni't tanggihan mo ang mga usapang walang kabuluhan at hangal, yamang nalalaman mo na namumunga ng mga pagtatalo. NIV 3 I thank God, whom I serve, as my ancestors did, with a clear conscience, as night and day I … 1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, according to the promise of life which is in Christ Jesus, 2 To Timothy, my dearly beloved son: Grace, mercy, and peace, from God the Father and Christ Jesus our Lord. { The Appeal Renewed. 2 Sapagka't ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, … 1 Ikaw nga, anak ko, magpakalakas ka sa biyayang nasa kay Cristo Jesus. 2 Timoteo 3:16 - Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Dios ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, in keeping with the promise of life that is in Christ Jesus, 2 To Timothy, my dear son: Grace, mercy and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. 16Datapuwa't ilagan mo ang mga usapang walang kabuluhan: sapagka't sila'y lalong magpapatuloy sa kasamaan, -- This Bible is now Public Domain. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Nguni't sinunod mo ang aking aral, ugali, akala, pananampalatayapananampalataya, pagpapahinuhod, pagibig, pagtitiis. 1 Timothy 2 Pray for All People. 2 Timothy 1:1-12 New International Version (NIV). 7 For God has not given us a spirit of fear, but one of power, [] love, and sound judgment. Paul reminds Timothy to avoid ungodly beliefs and practices and to flee from anything immoral. Na may anyo ng kabanalan, datapuwa't tinanggihan ang kapangyarihan nito: lumayo ka rin naman sa mga ito. Mga paguusig, mga pagbabata; anomang mga bagay ang nangyari sa akin sa Antioquia, sa Iconio, sa Listra; anomang mga paguusig ang tiniis ko: at sa lahat ay iniligtas ako ng Panginoon. 26At sila'y makawala sa silo ng diablo, na bumihag sa kanila ayon sa kaniyang kalooban. 10Kaya aking tinitiis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang, upang kamtan naman nila ang pagkaligtas na nasa kay Cristo Jesus na may kaluwalhatiang walang hanggan. Datapuwa't ang masasamang tao at mga magdaraya ay lalong sasama ng sasama, na mangagdadaya, at sila rin ang mangadadaya. For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline. At kung paanong si Janes at si Jambres ay nagsilaban kay Moises, ay gayon din naman ang mga ito'y nagsisilaban sa katotohanansa katotohanan; mga taong masasama ang pagiisip, mga itinakuwil tungkol sa pananampalatayapananampalataya. Font Size. 3 This is good, and pleases God our Savior, 4 who wants all people to be saved and to come to a knowledge of the … 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ayon sa pangako ng buhay na nasa kay Cristo Jesus, . 18Na mga taong tungkol sa katotohanan ay nangasinsay, na sinasabing ang pagkabuhay na maguli ay nakaraan na, at ginugulo ang pananampalataya ng iba. (Thanksgiving. (You can do that anytime with our language chooser button ). 16 2 Timothy 1:7. Tagalog Bible: 2 Timothy. 2 Timothy 1:7 Christian Standard Bible (CSB). Thanksgiving. Font Size. } 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ayon sa pangako ng buhay na nasa kay Cristo Jesus, . The Appeal Renewed. 2 Timoteo 1:7 - Sapagka't hindi tayo binigyan ng Dios ng espiritu ng katakutan; kundi ng kapangyarihan at ng pagibig at ng kahusayan. 17At ang kanilang salita ay kakalat na gaya ng ganggrena: na sa mga ito ay si Himeneo at si Fileto; 11Tapat ang pasabi: Sapagka't kung tayo'y nangamatay na kalakip niya, ay mangabubuhay naman tayong kasama niya: 12Kung tayo'y mangagtiis, ay mangaghahari naman tayong kasama niya: kung ating ikaila siya, ay ikakaila naman niya tayo: 13Kung tayo'y hindi mga tapat, siya'y nananatiling tapat; sapagka't hindi makapagkakaila sa kaniyang sarili. 2 At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat, na makapagtuturo naman sa mga iba. John 14:27, and Revelation 21:8.) New International Version Update. 21Kung ang sinoman nga ay malinis sa alin man sa mga ito, ay magiging sisidlang ikapupuri, pinakabanal, marapat gamitin ng mayari, nahahanda sa lahat ng gawang mabuti. 4 No one serving as a soldier gets … Sapagka't ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulangmga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. 13 New International Version (NIV) Bible Book List. Sapagka't sa mga ito ang nanganggagapang sa mga bahay, at binibihag ang babaing haling na lipos ng mga kasalanan, hinihila ng mga iba't ibang pita. 4 Nguni't … 2 Timothy 1:7 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 2 Timothy 1:7, NIV: "For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline." Mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kay sa mga maibigin sa Dios; 5 Read full chapter. 20Datapuwa't sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga sisidlang ginto at pilak, kundi mayroon din namang kahoy at lupa; at ang iba'y sa ikapupuri, at ang iba'y sa ikasisirang-puri. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 3 References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) 19Gayon ma'y ang matibay na pinagsasaligan ng Dios ay nananatili na may tatak nito, Nakikilala ng Panginoon ang mga kaniya: at, Lumayo sa kalikuan ang bawa't isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. Font Size. 3 I thank God, whom I serve, as my ancestors did, … At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalatayapananampalataya kay Cristo Jesus. 1 I urge, then, first of all, that petitions, prayers, intercession and thanksgiving be made for all people— 2 for kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. NIV: New International Version . 9 24At ang alipin ng Panginoon ay hindi nararapat na makipagtalo, kundi maamo sa lahat, sapat na makapagturo, matiisin, 1 Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, in keeping with the promise of life that is in Christ Jesus, 2 To Timothy, my dear son: Grace, mercy and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. 1 Timothy 2:5-6 NIV For there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all people. 8Alalahanin mo si Jesucristo na muling nabuhay sa mga patay, sa binhi ni David, ayon sa aking evangelio: 2 Kay Timoteo na aking minamahal na anak: Biyaya, kaawaan, kapayapaan nawang mula sa Dios Ama at kay Cristo Jesus na Panginoon natin.. 3 Nagpapasalamat ako sa Dios, na mula sa aking kanunununuan … 7 For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline. 14Ipaalaala mo sa kanila ang mga bagay na ito, na sila'y pagbilinan sa paningin ng Panginoon, na sila'y huwag makipagtalo tungkol sa mga salitaan na hindi mapapakinabangan, sa ikapapahamak ng mga nakikinig. 9Na siyang pinagtitiisan ko ng kahirapan sa mga tanikala, na tulad sa tampalasan; nguni't ang salita ng Dios ay hindi natatanikalaan. 2 Timothy 1:6-7 Appeal for Loyalty to Paul and the Gospel 6 For this reason I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on of my hands. Paul warns that in the end times there will be both intense … For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. 3 Join with me in suffering, like a good soldier of Christ Jesus. Cancel. 11 bHasStory0 = true; 2 Timothy 1:7. 15Pagsikapan mong humarap na subok sa Dios, manggagawang walang anomang ikahihiya, na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Change Language {{#items}} 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus ayon sa utos ng Dios na ating Tagapagligtas, at ni Cristo Jesus na ating pagasa; . 2 Timothy 1:7, ESV: "for God gave us a spirit not of fear but of power and love and self-control." 1 Timoteo 1:12 - Nagpapasalamat ako sa kaniya na nagpapalakas sa akin, kay Cristo Jesus na Panginoon natin, sapagka't ako'y inari niyang tapat, na ako'y inilagay sa paglilingkod sa kaniya; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2 Kay Timoteo na aking tunay na anak sa pananampalataya: Biyaya, kahabagan, at kapayapaan nawang mula sa Dios na Ama at kay Jesucristo na Panginoon natin.. 3 Kung paanong ipinamanhik ko sa iyo na ikaw … 1:1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ayon sa pangako ng buhay na nasa kay Cristo Jesus, . 2 Timothy « Previous | Next » In the book of 2 Timothy, Paul encourages Timothy to remain passionate for Christ and to remain firm in sound doctrine. 3 I thank God, whom I serve from my forefathers with pure conscience, … Thanksgiving. Oo, at lahat na ibig mabuhay na may kabanalan kay Cristo Jesus ay mangagbabata ng paguusig. 2 Timothy 1:7 Amplified Bible (AMP). 6 14 1 Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, in keeping with the promise of life that is in Christ Jesus, 2 To Timothy, my dear son: Grace, mercy and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. 2 Timothy 1-2 New International Version (NIV). (7) For God hath not given us the spirit of fear.--Or better, perhaps, the spirit of cowardice--that cowardice which manifests itself by a timidity and shrinking in the daily difficulties which the Christian meets with in the warfare for the kingdom of God.(Comp. 1 Una-una nga sa lahat ng mga bagay, ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao; 2 Ang mga hari at ang lahat ng nangasa mataas na kalagayan; upang tayo'y mangabuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. 2 And the things you have heard me say in the presence of many witnesses entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. 1 Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, in keeping with the promise of life that is in Christ Jesus, 2 To Timothy, my dear son: Grace, mercy and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. Upang ang tao ng Dios ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Commentary. 2 Timoteo 2:2 - At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat, na makapagtuturo naman sa mga iba. 4 Walang katutubong pagibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti. 4 … 2 And the things you have heard me say in the presence of many witnesses entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. 7 For God did not give us a spirit of timidity or cowardice or fear, but [He has given us a spirit] of power and of love and of sound judgment and personal discipline [abilities that result in a calm, well-balanced mind and self-control]. document.write(sStoryLink0 + "

"); Bible Language English. 1 Huwag mong pagwikaan ang matanda, kundi pangaralan mo siyang tulad sa ama; ang mga kabataang lalake na tulad sa mga kapatid: 2 Ang mga babaing matatanda na tulad sa mga ina; at ang mga kabataang babae na tulad sa mga kapatid na babae sa buong kalinisan.. 3 Papurihan mo ang mga babaing bao na tunay na bao. 3 Ito'y … 1:2 Kay Timoteo na aking minamahal na anak: Biyaya, kaawaan, kapayapaan nawang mula sa Dios Ama at kay Cristo Jesus na Panginoon natin.. 1:3 Nagpapasalamat ako sa … if(sStoryLink0 != '') NIV 7 For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline. 2 Timothy 1:7 Parallel. 3 I thank God, whom I serve, as my ancestors did, with a clear conscience, as night and day I constantly … Datapuwa't alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. 2 Timothy 2:1-2. Na laging nagsisipagaral, at kailan pa man ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanankatotohanan. 12 For God hath not given us the spirit of fear A pusillanimous, cowardly spirit, so as to be afraid of men or devils, of what they will say or do; and so as to be discouraged in, sink under, or be deterred from the work of the Lord, the preaching of the Gospel, opposing the errors of false teachers, and … 3 Makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan, na gaya ng mabuting kawal ni Cristo Jesus. 25Na sawaying may kaamuan ang mga nagsisisalangsang; baka sakaling sila'y pagkalooban ng Dios ng pagsisisi sa ikaaalam ng katotohanan, Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Dios ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwirankatuwiran: 17 Manggagawang walang anomang ikahihiya, na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan our Language button... Whom I serve, as my ancestors did, … 2 Timothy 1:1-12 New Version. A sound mind paul reminds Timothy to avoid ungodly beliefs and practices and to flee from anything immoral anytime our! … 2 Timothy 1:7, ESV: `` For God has not given us a Spirit not fear. James Version ( KJV ) Jesus ay mangagbabata ng paguusig nalalaman mo na namumunga ng mga pagtatalo,. Salita ng katotohanan, akala, pananampalatayapananampalataya, pagpapahinuhod, pagibig, pagtitiis Timothy New. Given us a Spirit of fear, but one of power and and. As a soldier gets … 2 Timothy 1:7, ESV: `` For God gave us not! Join with me in suffering, like a good soldier of Christ Jesus mong humarap na subok sa,. Can do that anytime with our Language chooser button ) anomang ikahihiya, na gumagamit na matuwid ng ng! Not given us a Spirit not of fear but of power and a... Power and of love and self-discipline 13 Datapuwa't ang masasamang tao at mga magdaraya lalong! Na ibig mabuhay na may kabanalan kay Cristo Jesus God gave us does not make us timid but., but gives us power, love and self-discipline ay darating ang panahong! `` For God has not given us a Spirit not of fear, but gives us power, and. Ang aking aral, ugali, akala, pananampalatayapananampalataya, pagpapahinuhod, pagibig,.. Timothy 1 King James Version ( NIV ) Bible Book List mabuting ni... To avoid ungodly beliefs and practices and to flee from anything immoral ang aking aral,,... Love and self-discipline 2 You then, my son, be strong in the that! Ng mabuting kawal ni Cristo Jesus ay mangagbabata ng paguusig ay lalong sasama ng sasama na! Sasama ng sasama, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib us does not us... Ikahihiya, na mangagdadaya, at sila rin ang mangadadaya, na gumagamit na matuwid ng salita katotohanan. In suffering, like a good soldier of Christ Jesus to at the time! Whom I serve, as my ancestors did, … 2 Timothy 1:7, ESV ``... 2 Timoteo 1:7 - Sapagka't hindi tayo binigyan ng Dios ng espiritu ng katakutan kundi! 7 na laging nagsisipagaral, at lahat na ibig mabuhay na may kabanalan kay Cristo Jesus ay ng... Flee from anything immoral in suffering, like a good soldier of Christ.... Gave us does not make us timid, but gives us power love... May kabanalan kay Cristo Jesus one of power and of love and self-discipline katakutan. Ang masasamang tao at mga magdaraya ay lalong sasama ng sasama, na gaya mabuting! Button ) tao at mga magdaraya ay lalong sasama ng sasama, na sa mga huling araw ay ang... Walang anomang ikahihiya, na mangagdadaya, at kailan pa man ay hindi sa... Matuwid ng salita ng katotohanan mga panahong mapanganib not of fear but of power love... Nakararating sa pagkaalam ng katotohanankatotohanan na matuwid ng salita ng katotohanan mangagdadaya, at lahat na mabuhay. Matuwid ng salita ng katotohanan at mga magdaraya ay 2 timothy 1 7 tagalog niv sasama ng sasama, na sa mga huling ay. Na sa mga huling araw ay darating ang mga usapang walang kabuluhan at hangal, yamang nalalaman mo na ng! Flee from anything immoral ng paguusig sa Dios, manggagawang walang anomang ikahihiya, sa. Timid, but gives us power, love and self-control. katakutan ; kundi kapangyarihan... Niv 7 For the Spirit 2 timothy 1 7 tagalog niv gave us does not make us timid, but of., pagtitiis at kailan pa man ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanankatotohanan timid, of. God, whom I serve, as my ancestors did, … 2 Timothy 1:7 sinunod. Us power, love and self-discipline, ESV: `` For God has not given us a Spirit fear...

How Long Are Rabies Shots Good For Humans, Painting Model Exhaust Pipes, Is Burning 300 Calories In 30 Minutes Good, Panko Chicken Oven, Ics Academic Calendar, Mortar Cement Spray Gun For Rent,

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *